Om risksamhället – om en värld som upplevs som farligare att resa i men inte är det

Gasmask

Vi lever i ett tidevarv då världen upplevs som mer hotfull än vad den egentligen är på grund av den nya teknologin, och mediernas förändrade rapportering av världen. Dels så färdas nyheter om katastrofer och attentat snabbare till världens alla hörn, dels finns det fler medier. Detta får det att framstå som om världen blivit en farligare plats att leva i. Att detta leder till ökade stressnivåer i samhället råder det ingen tvekan om. Men hur ligger till med resandet i samband med all katastrofrapportering? Påverkas våra resevanor?

Enligt en amerikansk studie som syftade till att identifiera vilka faror turister upplever när de åker utomlands så påverkas inte resvanorna så mycket som man kan tro.

I studien tittade man bland annat på effekterna av terrorism och utbrott av sjukdomar som SARS och fågelinfluensan på Thailands besöksnäring. Vad man kom fram till var att folk inte slutar resa helt men istället väljer andra, mer upplevt trygga alternativ.

När det föreligger en hög upplevd risk för till exempel terrorism så väljer man istället väljer att resa till en mindre farlig destination. Men reser gör man. Låt oss titta lite närmare på vad sociologer kallar ”risksamhället” och varför vi år 2013 anser världen vara en mer hotfull plats än någonsin, trots att det i själva verket förhåller sig precis tvärtom.

Stress och risksamhället – världen har aldrig upplevts som mer hotfull

Jorden sett från rymdenStress blir ett alltmer vanligt samhällsproblem och orsakerna till det är mångfaldiga. I denna artikel tittar vi på hur medier och andra faktorer skapat ett “risksamhälle”. Vi tar vår utgångspunkt i flera framstående sociologers verk som satt fingret på problemet under de senaste 20 åren, hur samhällsförändringar skapat den perfekta grogrunden för stress.

Risksamhället

Begreppet risksamhället myntades av den tyske sociologen Ulrich Beck. Han hävdar att moderna samhällen producerar risker. Beck fokuserar först och främst på ekologiska risker, men exempelvis också på militära risker och nya typer av fattigdom. Det moderna utvecklingsbegreppet stipulerade att ständiga teknologiska och vetenskapliga framsteg leder till ett bättre samhälle är inte längre lika slagkraftigt. Beck hävdar att de risker som moderna samhällen producerar utvecklas alltför systematiskt för att begreppet fortfarande ska ha någon giltighet. Kampen om det dagliga brödet har försvunnit till förmån för en konflikt om att undvika vissa riskabla framtidsscenarier

Problemet är, som Harste som sammanfattat flera sociologiers teorier om ämnet, i hög grad knutet till de risker som ligger i att vi producerar irreversibla skador i vår omvärld. Visserligen utvecklades tidigare samhällen också irreversibelt, men i det senmoderna samhället är de invecklade på ett irreversibelt sätt i förändringar som inte kan återställas genom att till exempel plantera nya träd i den skövlade regnskogen.

Eftersom förstörelserna griper tag i varandra i det ekologiska kretsloppet skapas det en överproduktion av risker och förstörelse: Begreppet risksamhälle är därför i grunden knutet till det förhållandet att risker inte längre bara är något man nyckfullt utsätts för utifrån, utan det har främst blivit något som samhället skapar på egen hand. Som till exempel översvämningarna som drabbat stora delar av Europa och Nordamerika de senaste åren.

Nya faror är ett stressmoment i sig

Sociologen Giddens menar att den postmoderna världen inte nödvändigtvis är apokalyptisk eftersom den producerar fler risker, utan snarare på grund av att den introducerar risker som tidigare generationer inte behövde konfronteras med.

Han hävdar att risken för massdestruktion består så länge det finns kärnvapen och nya högteknologiska vapen uppfinns (som till exempel biologiska eller kemiska vapen, kärnvapen etc.). Dessutom har naturen, enligt Giddens, nått sitt slut i en viss mening eftersom den inte längre existerar oberoende av det sociala livet. Den är underkastad människan. Detta medför att risken för en ekologisk katastrof är oundviklig.

Andra risker i det nutida samhället, enligt Giddens, är den globala ekonomins totala sammanbrott. Detta varnade han för flera år innan den faktiskt blev en verklighet 2008. Sedan dess har oro för ekonomin lett en ökad psykisk ohälsa i stora delar av västvärlden, och stressnivåerna är till synes rekordhöga i samhället.

Tips på en sida som skriver om hur man motverkar stress, etc.

Miljörörelsen menar väl men spär på stressen

Harste påpekar att den nya ekologiska medvetenheten utan tvivel markerar något nytt. Han menar att produktionen av risker bottnar i beslut, som leder till större eller mindre risker. Det postmoderna samhället är därför mer beroende av reflexiv kunskap på ett nytt sätt. Med det menas att vi genom eftertanke måste förstå vilka risker som hotar oss. Vi tvingas förstå att risker inte enbart är något objektivt och okontrollerbart som hotar oss. Men främst ligger kanske risken i att vi inte accepterar de risker som verkligen föreligger vilket också är en grogrund för stress i sig.

Här har förstås pressen en stor och viktig roll att spela. Lasch går så långt att han till och med hävdar att pressens ständiga publicitet och dramatisering kring de risker som mänskligheten står inför idag visserligen är nödvändig, men samtidigt har den blivit rutin. Och detta ständiga tal om den nära förestående domedagen skapar en apatisk reaktion på den individuella nivån. Dessutom har undersökningar visat att den skapar stress hos den enskilde individen.

Mediernas katastrofrapporterting

MedierKatastrofer och hotbilder av alla de slag är något som medievetare hävdar är frekventa på tidningarnas förstasidor eftersom det är sensationsjournalistik som är lättillgängligt och fångar läsarens uppmärksamhet. Tidningarna använder sig alltså av krisscenarion för att sälja mer upplagor i en utsatt konkurrenssituation och för att det leder till fler “klick på annonser”.

Journalisterna har visserligen en plikt att förmedla nutida, och nära förestående hotbilder till läsarna, men deras bevakning är inte nyanserad utan snarare katastrofbetonad.

Deras överdrivna fokus på miljöfrågor ur ett hotfullt perspektiv, naturkatastrofer (till den här kategorin räknas till exempel också “växthuseffekten” och föroreningsolyckor av alla de slag), ekonomiska hotbilder (krisscenarion som till exempel sysselsättningsbrist, konjunktursvackor, sjunkande börsvärden, nedrustning av välfärdssystemet etc.), samt en fokusering på kärnvapen och atomkraftsfaran i allmänhet (härdsmältor, läckage, osv.) målar upp en bild av jorden som ett enda stort katastrofområde.

Det är väldigt svårt för den enskilde individen att värja sig mot alla dessa hotbilder och en ökad stress blir en naturlig reaktion.

Källa: Bongkosh Ngamsom Rittichainuwat, Chakraborty, G., Perceived travel risks regarding terrorism and disease: The case of Thailand, Tourism Management (2008), doi:10.1016/j.tourman.2008.08.001

5 andliga anledningar att åka till Hawaii

Regnbåge vid strand i Hawaii

För många som besöker Hawaii för första gången är det främst en plats där det råder perfekt väder, och stränder så orörda att det är precis som att gå rakt in i ett vykort.

Men Hawaii är mycket mer än dess idylliska natur. För infödda hawaiibor som blivit välsignade med att kalla öarna hem, är Hawaii en livsstil och ett sätt att tänka. De infödda Hawaiian begreppen Pono, aloha, aina, Ohana och mana är avgörande för att förstå varför Hawaii konsekvent rankats som den minst stressade och lyckligaste platsen i Amerika.

Tillämpa dessa begrepp på ditt eget liv och du kan börja förstå varför intresset för den hawaiianska kulturen växer i västvärlden!

  • Pono översätts enklast till rättfärdighet. Att leva i enlighet med Pono innebär främst att göra “ett medvetet beslut att göra rätt saker för sig själv, för andra och för miljön.” Tanken att moralisk karaktär leder till lycka har funnits sedan Aristoteles, men få platser på jorden införlivar idén i vardagen på samma genomgripande sätt som man gör i Hawaii. Vikten av Pono finns även i statens motto: “Livet på jorden förevigas i rättfärdighet”, “Ua Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono,”.
  • Aloha: När man slår upp “aloha” i en Hawaiiansk ordbok hittar man synonymer som kärlek, ömhet, medkänsla, barmhärtighet, medlidande, vänlighet, känsla, nåd och välgörenhet. Aloha används oftast som en hälsning eller avskedsfras för att skapa en atmosfär av vänlighet och kärlek, “Aloha-attityden” är en del av allt i Hawaii: folk surfar med aloha, lagar mat med aloha, och till och med arbetar med en känsla av Aloha. Det är som om folk i Hawaii är ständigt omgivna med sitt mantra om att leva livet med kärlek.
  • Aina betyder mark, jord. Livet i Hawaii levs utomhus – gallerior, bostäder, kontor, och även flygplatsen är byggd med open-air gångvägar. Stora fönster, eller lanais (balkonger eller uteplatser) ser till att du aldrig är helt inomhus (i Sverige lider en majoritet av befolkningen av D-vitaminbrist som en följd av att vi får för lite dagsljus). Infödda Hawaiibor ser sina identiteter och välbefinnande tätt sammanflätade med naturen. Du behöver inte leva i ett tropiskt paradis för att bli ett med naturen dock. Enligt en undersökning som nyligen utfördes i Kanada så utmanade man deltagarna att komma ut i naturen i 30 minuter per dag i 30 dagar i följd. Deltagarna rapporterade efter att experimentet var slut att de noterat “signifikanta ökningar i deras känsla av välbefinnande, de kände sig mer vitala och energiska, mindre stressade, negativa, och upplevde mindre sömnproblem.” Att bara ha lunch i det fria eller ta en promenad genom en park kan hjälpa dig att hitta tillbaka till aina.
  • Ohana, som filmen Lilo & Stitch lärde oss, betyder familjen. Ordet kommer från OHA, vilket är den högt vördade taro-växten, och det betyder att alla Ohana kommer från samma rot. Oavsett hur avlägset släktskapet är mellan Hawaiibornas antika släktingar så har man den uppfattningen att alla kom från samma rot och därmed är del av samma familj. Ohana används allmänt för att beskriva en grupp av människor med ett gemensamt band. Folk i Hawaii har en gemenskaps-Ohana, vänner är en annan Ohana och arbetsplatsen en annan del av samma rot.
  • Mana kan översättas till svenska som “makt” eller “kraft”, men för de som bor på Hawaii kan begreppet makt inte jämställas med materiella ägodelar, som hur fin bil eller stor bostad du har. Mana är en livsenergi som flödar genom alla ting och är väldigt individuellt: du har en chans att vinna eller förlora mana i allt du gör. Enligt Hawaiiansk mysticism så är det viktigt att “ha ett meningsfullt arbete att utföra, att njuta med harmoniska relationer med människor omkring dig, och att i den utsträckning det är möjligt för dig att hjälpa till att samla mana åt andra.”

Kanske ett av de bästa exemplen på mana hittas i den bortgångne senatorn Daniel K. Inouyes liv och karriär. Den älskade Inouye beskrevs ofta som lågmäld, blygsam; en man med integritet, och hans mana ledde honom till att bli den senator som suttit längst på sin post i USA: s historia. Hans sista ord var “aloha”.

8 pärlor man måste besöka när man är i Paris – från finkultur till barnens Disneyland

Utsikt Paris

Paris är en av våra absoluta favoritstäder. Ingen annan stad har varit rik och center för världshändelser så länge som den franska huvudstaden. Det märks inte minst i den arkitektoniska prakten. Nedanför har vi sammanställt en lista med sevärdheter som man inte bör missa på sitt besök i Paris.

Musée Dórsay

Musée Dórsay ligger placerat under skyhöga tak i en av Paris mest ståtliga gamla Beaux Art-järnvägsstationer. De nyrenoverade gallerierna i Musée d’Orsay innehåller världens största samling av impressionistiska mästerverk av storheter som Cézanne, Monet, Manet, Van Gogh, Degas, Gauguin , och många andra. Två utmärkta kaféer och en magnifik restaurang i tågstationen gör detta grymma museum än mer ett måste.

Trädgårdarna i Palais-Royal

Trädgårdarna i Palais-Royal ligger långt från stadens buller och stress. Områdets fridfulla formella trädgårdar och eleganta affärer ligger undangömda bakom väggarna i ett 1600-talsslott som är en härlig oas och en av Paris bäst bevarade hemligheter. En gång i tiden var detta ett kungligt residens, men de tysta arkaderna och välskötta trädgårdar i Palais-Royal är nu hemvist åt parfymmakare i världsklass. Här hittas också härliga antikvariat och exklusiva butiker, som inhyser designers som Marc Jacobs, Rick Owens, Stella McCartney, och Pierre Hardy. Njut av lunch eller eftermiddagste utomhus eller frossa som Zola, Proust, och Colette gjorde på underbara Grand Vefour restaurang.

Luxemburgträdgårdarna

Luxemburgträdgårdarna är en typiskt parisisk plats. De ligger vid de latinska kvarteren och Paris Saint-German och är det perfekta utflyktsmålet för en picknick.

Disneyland i Paris. Barnen måste ju också få ha med sin favorit på denna lista. Disneyland i Paris är dessutom riktigt trevligt och bra mycket bättre än sin amerikanske föregångare i Anaheim. Läs mer fakta om paketresa till Disneyland i Paris. 

Promenera över bron till Ile Saint-Louis. Precis bakom Notre-Dames trädgårdar, leder Pont Saint-Louis gångbron till de atmosfäriska gatorna och livliga shoppingområden i Ile Saint-Louis. Detta är ett perfekt promenadstråk som leder flanörer genom majestätiska fasader och lugna innergårdar i herrgårdsstuk från 1600-talet. Denna ö är verkligen ett riktigt smultronställe. Njut av traditionella parisiska rätter på Brasserie de l’Isle Saint-Louis eller prova stadens mest berömda glass på  Bertillon.

Det serveras även riktigt god mat på Bateau Mouche

Ta en tur med båten Bateau Mouche. Det finns inget bättre sätt att uppleva Paris än att åka båt längs mäktiga Sein. Under den 2-4 timmar långa båtresan hinner du med att se de mest kända broarna och landmärkena som kantar floden.

Drick cocktails på LE Meurice. Denna bar serverar böst cocktails i hela staden. En annan känd bar är Hemingwaybaren på Ritz.

Utsikten från Eiffeltornet. Många undviker att åka upp i Eiffeltornet eftersom  skyr kön. Detta är dock ett misstag. Det är helt klart att vänta en stund för att få uppleva dessa magnifika vyer!

Utsikt Paris

Har du tänkt att resa jorden runt, flyta omkring som ett löv för vinden, under en längre tid? Och har du så att säga tänkt att “resa utan karta” och ta dagen som den kommer? Då kan det vara en god idé att regelbundet hålla dig uppdaterad på UD:s hemsida. UD brukar inte vara förhastade utan ger för det mesta genomtänkta varningar till vilka platser på jorden man bör undvika för stunden. Läs mer på regeringens hemsida.

Tips på att flyga till Spanien billigt

Flygplan flyger genom himlen

Spanien är svenskarnas favoritland nummer ett. Inget annat land kommer ens i närheten av att besökas så ofta av svenskar. Det börjar dock bli så många alternativ med olika flygbolag, även från mindre städer, och prisklasser att man kan behöva en läsa en guide på att flyga till Spanien innan man hittar rätt. Tyvärr äger ingen av de stora flygsökmotorerna någon större hjälp eftersom de bara listar flyg som de kan tjäna pengar på (inte alla flygbolag delar med sig till reklamsidor). Inte ens svenska staten har en komplett, och överskådlig, lista över alla flyg till Spanien.

Läs mer utförliga tips på hur man flyger billigt till Spanien.

Första flyget till Spanien från Sverige gick 1955

Gammalt planSpanien har varit vårt val nummer ett i princip sedan 1960-talet då man först började anordna flyg till Spanien i en större skala. Den allra första reguljära flygningen från Sverige till Spanien skedde 1955, då ett charterplan lyfte från Stockholm med destination Palma. Då handlade det inte om direktflyg, utan man fick mellanlanda i Göteborg, Malmö, Stuttgart och (!) övernatta i Marseille.

Alternativen blir fler och fler

Idag kan man flyga till ett tiotal flygplatser i Spanien från ett 15-tal svenska orter. Det går till exempel lågprisflyg med Ryanair från Skavsta, Västerås och Göteborg. En uppstickare till Ryanair är Norwegian som bland annat flyger till Alicante från mindre orter som Umeå och Karlstad.

För att flyga som billigast

Om du vill flyga till Spanien så billigt som möjligt så rekommenderar jag att du flyger i april då det brukar (dock inte om påsken infaller i april) vara som billigast att flyga till Spanien. Dyrast är det i februari, särskilt sportlovsveckan. Tänk också på att sportlovet infaller på olika datum i olika delar av Sverige.

När du bokar testa alltid flera olika datum då det kan skilja tusenlappar i pris. Glöm heller inte att kontrollera avgifter etc. Det är inte alltid Ryanair är som billigast i slutändan.

Glöm den gamla devisen att det är “billigast i sista minuten”. Ju tidigare du bokar flyg ju billigare blir det.

Bor du nära Norge eller Danmark kolla upp vad det kostar därifrån också. Påfallande ofta är det billigare att flyga från våra grannländer.

Ny spännande sida om de karibiska öarna (video)

Denna nya sida, karibien.eu, som verkar vara den enda sida i Sverige som har information om alla de karibiska öarna har gjort en presentationsvideo som får oss att drömma om att resa till Karibien. Vi tar gärna emot tips från läsare på era bästa budgettips på hur man tar sig till Karibien billigt. För även om dollarn gått ner, även om flera av öarna inte är rena resorts för rika människor, så drar det ju iväg i budgeten om man vill till Karibien!

Varför reser man? Så att man kan komma tillbaka. Så att man kan se platsen man kommer ifrån med nya ögon och extra färger. Och människorna kommer att se på dig annorlunda också. Att komma tillbaka till platsen där resan påbörjades är aldrig samma sak som att lämna den.

Terry Pratchett #

Tusenmilafärden börjar med ett enda steg

Lao Tzu #